maambakizi 是什么意思 | Sema maambakizi kwa Kichina

maambakizi

【名】 [ya-]
传染
例句:Serikali imejaribu kupunguza maambakizi ya ugonjwa huo.
释义:政府正试着减低这种疾病的传染情况。


This is default text for notification bar