mkizi 是什么意思 | Sema mkizi kwa Kichina

mkizi

【名】 (mi-) [yu-/wa-]
一种鲻科的鱼
例句:Hasira ya mkizi furaha ya mvuvi.
释义:<谚> 越气越容易做蠢事。(字面意思是“鲻鱼的愤怒是渔夫的开心”,寓言故事中鲻鱼会为了逃脱渔网而自己跃出水面落入渔夫的船里。)