sadikika 是什么意思 | Sema sadikika kwa Kichina

-sadikika

【动】
是可以信赖的