sahihisha 是什么意思 | Sema sahihisha kwa Kichina

-sahihisha

【动】
改正,修正,纠正,校正


This is default text for notification bar