suta 是什么意思 | Sema suta kwa Kichina

-suta I

【动】
1. 在公开场合谴责某人造谣或揭发某人说谎
例句:Mwanamke amemsuta shoga wake kwa kumsemea mumewe vibaya.
释义:那个女人指责她的闺蜜说自己丈夫的坏话。
2. 将某事揭发出来,公开说出某件秘密的事情
例句:Yule mfungwa ameomba kuwasuta wanasiasa kwa kuwa wamejibugia michango kwa wingi.
释义:那个犯人请求可以在公开场合揭发一些政治家大量占用公共集资的事情。

suta II

【名】 (-) [yu-/wa-]
破产的人,常常指由于做了坏事所以破产
例句:Yule kijana ulevi atakuwa suta kwa haraka.
释义:那个有酒瘾的年轻人很快就会破产。