Zuku 是什么意思 | Sema Zuku kwa Kichina

Zuku

【名】 [i-]
东非的家用娱乐通讯服务商“祖库”,隶属于Wananchi集团1

  1. Wananchi 的字面意思是“国民”,Wananchi 集团暂无官方汉译 []