a 是什么意思 | Sema a kwa Kichina

-a

【?】
连接词,用于连接名词与名词或连接名词与副词,根据位于前面的名词,连接词有不同的形式,比如 wa、la、ya等等
例句:Yeye ni mtoto wangu wa kwanza.
释义:他是我的第一个孩子。
词组:somo la kwanza 第一节课


This is default text for notification bar