bawa 是什么意思 | Sema bawa kwa Kichina

bawa

【名】 (ma-)
1. 动物尤指鸟类的翅膀,翼
例句:Popo ana mabawa marefu.
释义:蝙蝠有很长的翅膀。
2. 飞机的翅膀,飞机翼


This is default text for notification bar