bidhaa 是什么意思 | Sema bidhaa kwa Kichina

bidhaa

【名】 (-)
货品,物资
例句:Bidhaa zikitoka melini zinatiwa humu ghalani.
释义:从轮船上卸下来的货物会被拉到仓库里。


This is default text for notification bar