binafsi 是什么意思 | Sema binafsi kwa Kichina

binafsi


【形】
1. 自己的,不是他人的
例句:Unafanya kazi binafsi?
释义:你在自己干自己的工作?
2. 私下的,不是公开场合的
例句:Kwa sababu binafsi, mwalimu mkuu amestaafu mwaka huu.
释义:由于私人的原因,校长今年退休了。

binafsi


【副】
1. 自己地,独自地
2. 私下地,非公开地


This is default text for notification bar