chapwa 是什么意思 | Sema chapwa kwa Kichina

-chapwa I

【形】
没有滋味的,乏味

-chapwa II

【动】
1. 被(用力地)打,常与量词或副词连用,表示被打的程度
2. 被打印出来,被复印出来
3. 在球赛中被另一方击败


This is default text for notification bar