chupa 是什么意思 | Sema chupa kwa Kichina

chupa I

【名】 (-)
瓶子,一般用玻璃或塑料制成
词组:chupa ya soda 汽水瓶

-chupa II

【动】
1. 从上往下跳
2. 从一棵树跳到另一个树上


This is default text for notification bar