dada 是什么意思 | Sema dada kwa Kichina

dada


【名】 (-) [yu-/wa-]
1. 姐姐
例句:Dada yangu anataka kuwa mwanasheria.
释义:我姐姐想成为法官。
2. 平辈之间姐妹互相的称呼
例句:Usijali, dada.
释义:你别担心了,姐姐/妹妹。
3. 对于女性的尊称


This is default text for notification bar