dharau 是什么意思 | Sema dharau kwa Kichina

dharau

【动】
1. 蔑视,轻视,瞧不起
2. 忽视,不顾他人的反应

dharau

【名】 (- 或 ma-)
1. 蔑视,侮辱,看轻
2. 忽视,不顾


This is default text for notification bar