dogo 是什么意思 | Sema dogo kwa Kichina

-dogo

【形】
1. 体型小的
例句:Ana mkate mdogo mkononi.
释义:他手上拿着一小块面包。
2. 年幼的,年轻的
例句:Anamlaza mtoto wetu mdogo.
释义:她在哄我们的小孩儿睡觉。
3. 数量少的
例句:Zimebaki pesa ndogo tu.
释义:只剩下了很少的一点钱。
4. 程度低的
例句:Tuna uwezo mdogo tu katika mambo haya.
释义:对于这件事情我们能做的很少。

dogo

【叹】
<俗> 伙计,小子,喂


This is default text for notification bar