elimu 是什么意思 | Sema elimu kwa Kichina

elimu


【名】 (-)
1. 知识,学问,教育水平
例句:Elimu ni nguvu.
释义:知识就是力量。
2. 教育,教学
例句:Taasisi ya elimu inazingatia maendeleo ya elimu ya raia.
释义:教育研究所专注国民教育的发展。
3. 学科,学
例句: Anasoma elimu ya jamii.
释义:他正在学习社会学。


This is default text for notification bar