enyewe 是什么意思 | Sema enyewe kwa Kichina

-enyewe

【形】(使用主语前缀1
独自,自己,单就……来说
例句:Jeshi la Kenya lenyewe lilisema kuwa limefanya uchunguzi sana.
使用:肯尼亚军方当时说他们已经做了很多调查。

-enyewe

【副】
独自,自己
例句:Mwambie mwenyewe kwamba utakuja!
释义:你自己去和他说你要过去。

  1. 前缀使用动词结构中的主语前缀,特例为a组,形式为 mwenye []

This is default text for notification bar