fujo 是什么意思 | Sema fujo kwa Kichina

fujo

【名】 (-)
吵闹,争执,混乱,不组织无秩序的状态,(比如斗殴或不其他受控制的事件)
例句:Hii kazi imefanywa kwa fujo kitambo.
释义:这样无组织地进行这份工作已经很久了。
词组:-tia fujo 引起争执,争端
词组:mtu wa fujo 容易引起争执的人,性格暴戾的人


This is default text for notification bar