gawia 是什么意思 | Sema gawia kwa Kichina

-gawia

【动】
将某物分成一小部分一小部分再给某人,将某物分一部分给某人


This is default text for notification bar