geuzi 是什么意思 | Sema geuzi kwa Kichina

geuzi

【名】 (ma-)
1. 转变,转换,常指转变的主体或转变的过程
2. 改革,常以复数 mageuzi 的形式出现

geuzi

【形】
转换的,变形的


This is default text for notification bar