gwiji 是什么意思 | Sema gwiji kwa Kichina

gwiji

【名】 (ma-) [yu-/wa-]
名人,尤指在某个方面有很高成就的人,在某个地区或国家很有名望的人


This is default text for notification bar