harambee 是什么意思 | Sema harambee kwa Kichina

harambee

【叹】
肯尼亚首任总统乔莫·肯雅塔发起的用于联合肯尼亚人民的口号,“哈朗贝”,字面意思是“一起努力”或“一起拉”
例句:“Harambee!“ ni mwito ulioanzishwa na Mzee Jomo Kenyatta.
释义:“哈朗贝!”是乔莫·肯雅塔发起的口号。

harambee

【名】 (-)
用于集资完成某个项目(通常为社区建设项目)的募捐集会,经常发生在大选或节日期间
例句:Harambee hii ina nia ya kujenga hospitali nyingine mpya.
释义:这个集资项目是为了建设一所新的医院。
词组:Harambee Stars 肯尼亚国家队的别称


This is default text for notification bar