jia 是什么意思 | Sema jia kwa Kichina

-jia

【动】
1. 由于某人的原因而去某个地方,走访某人
例句:Mwalimu wetu alimjia mtoto mmoja kuwauliza wazazi wake swali muhimu.
释义:老师家访了一个孩子,问他的父母很重要的问题。
2. 使用某种交通工具到某处
3. 由于某个特殊的原因到达某处
4. 路过某处,经过某地
例句:Mawazo yamenijia leo.
释义:我今天有心事。
5. 为了拿到某个东西到达某处


This is default text for notification bar