jicho 是什么意思 | Sema jicho kwa Kichina

jicho

【名】 (macho)
1. 眼睛
例句:Jicho lake limekuwa chongo.
释义:他的一只眼睛瞎了。
词组:-wa macho a) 注意,小心,当心 b) 小心翼翼地做某事
词组:-fumba macho 闭上眼睛
词组:-fumbua macho 睁开眼睛
词组:-tupa macho 飞快地扫过一眼(一般看后转向其他方向)
词组:-angaza macho 左右忘,左右巡视
词组:yu macho 他很清醒(可以指睡醒时,也可指某人比较清醒明智)
2. 猫眼,门洞,用于观察东西的小洞
例句:Mtoto anachungulia aliyebisha hodi kwenye jicho.
释义:小孩子从猫眼查看敲门的人。
3. 花蕊,也作 jicho la ua
例句:Jicho la ua limechanua.
释义:花蕊绽放了。


This is default text for notification bar