kabidhi 是什么意思 | Sema kabidhi kwa Kichina

-kabidhi

【动】
递交,呈交,常指在正式场合递交某物
例句:Alikadidhi paspoti yake na afisa mhusika akaichukua.
释义:他呈交了自己的护照,相关的工作人员则把它拿走。

kabidhi

【名】 (-)
看管,看护,管理,监管


This is default text for notification bar