kauka 是什么意思 | Sema kauka kwa Kichina

-kauka

【动】
1. 变干,干涸(常指由于天气炎热而变干)
2. <转> 变得很困难
例句:Yole yamekauka.
释义:事情搞砸了,这下完蛋了。


This is default text for notification bar