komba 是什么意思 | Sema komba kwa Kichina

komba I

【名】 (-) [yu-/wa-]
狐猴,喜食水果,眼睛很大

-komba II

【动】
1. 将某物的中间掏空,比如将椰子或橘子中间的果肉掏空
2. <转> 掠夺别人的财物,抢劫


This is default text for notification bar