kwaruza 是什么意思 | Sema kwaruza kwa Kichina

-kwaruza

【动】
1. 刮,擦着,摩擦
2. 是粗糙不平的,是扎人的,常指木料或石料由于没有打磨过非常粗糙
3. 发出刺耳的声音,常指门由于咬合不整而发出嘎吱的声音或者人的叫声
例句:Alishituliwa na sauti nene ya kukwaruza ya mumuwe.
释义:她被她丈夫浑厚的声音吵醒。


This is default text for notification bar