magharibi 是什么意思 | Sema magharibi kwa Kichina

magharibi


【名】 [i-]
1. 西边
例句:Jua lachomoza mashariki na kutua magharibi.
释义:太阳从东方升起,在西方落下.
2. 太阳落山的时间,穆斯林每日第四次祈祷的时间


This is default text for notification bar