mama 是什么意思 | Sema mama kwa Kichina

mama


【名】 (-) [yu-/wa-]
1. 母亲
2. 与母亲同辈的女性,常指关系较亲密者
3. 对于女性的尊称
4. 和孩子的名字连用,用于称呼有孩子的女性
例句:Mama Chausiku amekuja.
释义:查乌斯库的妈妈来过了。


This is default text for notification bar