muswada 是什么意思 | Sema muswada kwa Kichina

muswada

【名】 (mi-)
1. 草案,尤指法律草案,关于公众利益的草案
词组:muswada wa umma 公共利益法案
2. 装货单,提单
词组:muswada wa shehena 集装箱、货仓的装货单
3. 草稿,手稿


This is default text for notification bar