mwiko 是什么意思 | Sema mwiko kwa Kichina

mwiko I

【名】 (miiko)
1. 木勺 (在东非用来做饭的木勺,一般没有凹陷的地方)
2. 金属制的铲子

mwiko II

【名】 (miiko)
要遵守的戒律或禁忌,尤其指迷信的禁忌
例句:Mwenye njaa hana miiko.
释义:<谚> 仓廪实而知礼节。(直译:饿着肚子的人不遵守禁忌)。


This is default text for notification bar