sahihi 是什么意思 | Sema sahihi kwa Kichina

sahihi

【形】
正确的,没有错误的,真实的,真正的
例句:Hakuweza kupata habari sahihi kutoka Uchina.
释义:他没办法得到从中国来的正确的信息。

sahihi 1

【名】 (-)
签名,签字
词组:-tia sahihi 或 -weka sahihi 签名,签字

  1. 同 saini

This is default text for notification bar