tunza 是什么意思 | Sema tunza kwa Kichina

-tunza I

【动】
1. 照顾,照料某人,尤指照顾老人和孩子
2. 照看,管理某事,保有、保持、保管某物
例句:Tunza tiketi yako vizuri!
释义:把你的票保管好!

-tunza II 1

【动】
奖励某人在比赛中获得优胜或某件事情做的很好

  1. 也作 -tuza

This is default text for notification bar