wahi 是什么意思 | Sema wahi kwa Kichina

-wahi

【动】
1. 已经,表示事情已经做过
2. 有空、有精力或有能力做某事
3. 来得及,可以
例句:Sijawahi kwenda.
释义:我还没来得及去。


This is default text for notification bar