zabuni 是什么意思 | Sema zabuni kwa Kichina

zabuni

【名】 (-)
竞标,竞价,也可指拍卖
例句:Kampuni hii imepewa zabuni za ujenzi.
释义:这家公司获得了建筑工程的竞标。
词组:-shinda zabuni 在公开的竞价或竞标中胜出

-zabuni

【动】
1. 在拍卖场或公开竞价的活动中买到货品
2. 通过拍卖的方式将货品卖给出家最高的客户


This is default text for notification bar